Vores kunders behandlingshjemmel i forhold til optagelse af kundesamtaler

At optage kundesamtaler kan give en virksomhed stor værdi i forhold til bl.a., at …:

 • dokumentere, hvad der præcis blev sagt i samtalen
 • opkvalificere salgslederens coaching
 • opnå større kundetilfredshed og højere NPS-score
 • få data om kundernes største ”pains”
 • opbygge et bibliotek af ”best practice”-samtaler
 • onboarde nye medarbejdere hurtigere og bedre
 • afsløre hemmeligheden bag, hvad den bedste medarbejder gør rigtigt
 • lære af sine fejl
 • formulere det bedste manuskript eller optimere teamets playbook


Det er netop disse værdier fra de optagede samtaler, som Capturis platform bidrager med at udlede på en overskuelig og operationel vis.
 

Brug af Capturis platform forudsætter således import af vores kunders optagede samtaler til platformen med henblik på opbevaring, bearbejdning og udledning af indsigter fra samtalerne. 

Det er jer som kunde, der er ansvarlig for, at I har den rette behandlingshjemmel i forhold til at optage samtaler med jeres kunder og jeres medarbejdere. Det følger også af vores abonnementsvilkår, som kan læses her.

Er I en potentiel ny kunde, der overvejer at starte med at optage jeres medarbejderes kundesamtaler, har vi i det følgende skitseret relevante overvejelser i relation til forpligtelsen til at sikre korrekt behandlingshjemmel.

Idet optagelse af stemmen i sig selv er en personoplysning, så er der ved optagelse tale om behandling af personoplysninger, også selvom der under samtalen ikke udveksles øvrige personoplysninger.

Det betyder dog ikke, at man ikke må optage en telefonsamtale med en potentiel eller eksisterende kunde. Det betyder bare, at optagelsen skal ske i overensstemmelse med de generelle databeskyttelsesregler.

For at optage telefonsamtaler skal I som virksomhed træffe beslutning om, med hvilken behandlingshjemmel, I behandler personoplysningerne i optagelserne. Hjemlen til at optage kan f.eks. være baseret på en kontrakt, et samtykke til optagelse eller baseret på en interesseafvejning af virksomhedens interesse i optagelsen overfor den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder under de gældende databeskyttelsesregler. Det fremhæves i den forbindelse, at det vil være en konkret vurdering fra sag til sag, som jeres virksomhed selv skal foretage.

Indgående kald

Mange dialer- og kommunikationssystemer leverer for indgående opkald en simpel måde for de opkaldsmodtagende virksomheder at få samtykke på. Vi kender alle opringningen til en supportlinje, hvor man bliver spurgt, om man vil samtykke til optagelse af telefonsamtalen med henblik på træning og kvalitetssikring. Sådanne samtykker vil som udgangspunkt være det korrekte hjemmelsgrundlag for indgående telefonopkald.

 

For nærmere detaljer har Datatilsynet lavet en podcast, som forklarer reglerne for virksomheders optagelse af telefonsamtaler. Hør den her.

I skal være opmærksomme på, at der bl.a. er følgende krav til samtykket:

 1. Samtykket skal være frivilligt.

Det betyder, at der ikke må være negative konsekvenser ved ikke at give samtykke, og at brug af tjenesten over telefonen ikke er betinget af samtykke. Virksomheden skal derfor stille de samme tjenester og løsninger til rådighed, uanset om personen vil samtykke eller ej.

 1. Samtykket skal være utvetydigt og udtrykkeligt.

Man må ikke være i tvivl om, at kunden har givet samtykke, så derfor skal det ske på baggrund af en aktiv handling som eksempelvis et tastetryk eller en tydelig mundtlig accept.

 1. Samtykket skal være informeret og specifikt.

Personen skal have tilstrækkelig information om, hvad han eller hun giver samtykke til. Det skal ses i sammenhæng med virksomhedens oplysningspligt. I kan læse de specifikke regler om oplysningspligt her.

Når I oplyser kunden om, hvordan optagelsen bliver brugt, udviser I gennemsigtighed og opbygger troværdighed. De fleste mennesker har ikke noget imod at blive optaget til fx internt uddannelsesbrug, hvis de bliver oplyst om det.

Til gengæld kan det skabe usikkerhed hos kunden, hvis det ikke er tydeligt, hvad optagelsen af samtalen skal bruges til.

Vi anbefaler generelt, at I formulerer og indtaler en god og fyldestgørende velkomstmeddelelse, når I indhenter samtykke, og at beskrivelsen af formålene med behandlingen af den optagede samtale også gengives i jeres privatlivspolitik, som der også bør henvises til i velkomstmeddelelsen.

 

Udgående kald

For fx telemarketingbureauer og salgsafdelinger, der ringer ud og fx booker møder med potentielle kunder, er opstart af samtalen med anmodning om samtykke til optagelse en åbenbar forhindring for at få et succesfuldt kald.

Heldigvis tilbyder mange dialere og erhvervstelefoniløsninger, at man kun optager den udgående del af opkaldet, hvorved kundens spor ikke optages. På den måde behandler I ikke personoplysninger om kunden og undgår derfor at skulle sikre behandlingshjemmel for optagelse af kunden.

Det er kunden som dataansvarlig, der skal træffe beslutning om, hvilken hjemmel der bruges til at optage medarbejderes telefonsamtaler. Alt efter medarbejdertypen vil hjemlen typisk kunne indarbejdes som et vilkår i ansættelsesaftalen, så telefonsamtalen behandles for at opfylde denne aftale. Vilkåret i ansættelsesaftalen kan alt efter den konkrete ansættelse eksempelvis formuleres således:

”I forbindelse med dit ansættelsesforhold vil vi behandle personoplysninger om dig. Når du ansættes i en salgs- eller supportstilling, inkluderer dette optagelse af dine telefonsamtaler med vores kunder og potentielle kunder. Formålet med sådanne optagelser er træning af dig og vores andre medarbejdere. Læs mere i vores vedlagte privatlivspolitik.”

Der gøres opmærksom på, at selvom der kun optages fra det ene lydspor, kan medarbejderen under samtalen gengive personoplysninger modtaget fra opkaldsmodtageren, som derfor optages på lydsporet. Optagelsen af disse personoplysninger om opkaldsmodtageren udgør behandling af opkaldsmodtagerens personoplysninger, som forudsætter selvstændigt behandlingsgrundlag. Behandlingsgrundlag til denne optagelse kan eksempelvis være, at behandlingen er nødvendigt for at indgå en kontrakt med opkaldsmodtageren.

 

Eksempel på dialere, som kan optage det ene samtalespor:

 • Adversus
 • Leocall
 • Dialfire
 • Genesys Purecloud
 • LeadDesk

Ved anvendelse af disse udbydere og ovenstående fremgangsmåde vil man altså kunne optage sine medarbejderes kundesamtaler.

Såfremt man ikke anvender en udbyder, der alene optager det udgående lydspor, men hele samtalen inkl. kundens spor, vil man med samme ansættelsesvilkår som angivet ovenfor efter en konkret vurdering også stadig kunne optage, uden at kunden skal samtykke.

Capturi har nemlig udviklet en metode, hvorefter man med stor sikkerhed kan identificere medarbejderens del af lydsporet. Dette forudsætter dog, at man som kunde selv sørger for at slette kundens lydspor med det samme. Dette forudsætter også, at man som kunde ud fra en konkret og dokumenteret interesseafvejning vurderer, at denne korte og midlertidige behandling af opkaldsmodtagerens stemme og opkald (indtil disse data bliver slettet) er nødvendig for at forfølge legitime interesser i eksempelvis at bruge sælgeroptagelsen til oplæring, coaching, kvalitetssikring eller dokumentation, og at opkaldsmodtagerens interesser eller grundlæggende rettigheder ikke går forud for den midlertidige og kortvarige behandling af opkaldsmodtagerens opkald inden sletning.

Platformen understøtter, at man som kunde kan slette opkaldsmodtagerens stemme og lydspor i de samtaler, hvor opkaldsmodtagerens lydspor undtagelsesvis vil være medtaget. Vi anbefaler alle vores kunder, som optager både egne medarbejdere og opkaldsmodtageren ved udgående telefonopkald, at udarbejde en procedure, der sikrer, at de ansvarlige og relevante medarbejdere sletter de irrelevante lydspor.

 

Behandling af optagelser

Lydoptagelserne af samtaler skal behandles og opbevares sikkert. Det bemærkes i den forbindelse, at optagelsen vil kunne være gemt flere steder, herunder hos jer selv, ved dem der foretager optagelsen på jeres vegne samt ved Capturi.

I kan læse mere om vores behandlingssikkerhed ovenfor. Hvis I vil vide mere om databeskyttelse og kravene til datasikkerhed, kan I læse Datatilsynets vejledning her.

Når jeres virksomhed ikke længere har et behov for at gemme optagelsen, skal den slettes igen. Hvor længe der er behov, vil være en konkret vurdering fra virksomhed til virksomhed. Det anbefales derfor, at man udarbejder en slettepolitik og -procedure, der afspejler virksomhedens behov for adgang til optagelserne og relevante opbevaringsperioder for de enkelte optagelser eller grupperinger af optagelser.

Desuden gælder det, at personen som indgår i optagelsen til enhver tid kan bede om at få den slettet, medmindre virksomhedens interesser i fortsat at behandle lydoptagelsen vejer tungere end personens ønske om sletning. Capturi-platformen er udviklet således, at optagelser af de enkelte medarbejdere umiddelbart kan identificeres ved simple filterindstillinger, som herefter kan slettes, hvis relevant.

Med Capturis brugerindstillinger vil I endvidere nemt kunne opsætte platformen med henblik på at sikre, at optagelser kun kan tilgås af medarbejdere, der har et arbejdsbetinget behov for at kunne tilgå samtalen.


Det er vigtigt, at man kun anvender optagelsen til de formål, man har indhentet den til. Det vil sige, at man ikke bruger optagelsen til noget som helst andet end det, man har oplyst om.

Formålet med ovenstående gennemgang af overvejelser relevante for vores kunder er ren oplysning om behovet for at sikre korrekt hjemmelsgrundlag til at optage samtaler. Ovenstående skal ikke betragtes som juridisk rådgivning af nogen art. I bør derfor altid kontakte egne juridiske rådgivere for konkret rådgivning relateret til jeres virksomheds forhold, hvis I er i tvivl om kravene til jeres virksomheds behandling af personoplysninger i telefon- eller onlinesamtaler.


Vi anvender CIT Advokatfirma, som hurtigt er blevet et af de førende nichekontorer inden for GDPR, og de vil, med deres kendskab til løsningen, og de overvejelser, der er forbundet med ovenstående kunne give jer kvalificeret rådgivning, hvis det ønskes.